Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska

Adres: ul. Słowackiego 8, 87 – 100 Toruń

Telefon: +48 (56) 622 66 42

Adres WWW: WWW: www.ksiaznica.torun.pl


Do zadań Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej - Książnicy Kopernikańskiej, kierowanej przez mgr Teresę E. Szymorowską, st. kustosza dyplomowanego należy: • gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych służących obsłudze potrzeb informacyjnych, edukacyjnych i samokształceniowych, zwłaszcza dotyczących wiedzy o własnym regionie oraz dokumentujących jego dorobek kulturalny, naukowy i gospodarczy;

 • pełnienie funkcji ośrodka informacji biblioteczno-bibliograficznej, organizowanie obiegu wypożyczeń międzybibliotecznych, opracowywanie i publikowanie bibliografii regionalnych, także innych materiałów informacyjnych o charakterze regionalnym;

 • badanie stanu i stopnia zaspokajania potrzeb użytkowników, analizowanie stanu, organizacji i rozmieszczenia bibliotek oraz formułowanie i przedstawianie organizatorom propozycji zmian w tym zakresie;

 • udzielanie bibliotekom pomocy instrukcyjno-metodycznej i szkoleniowej;

 • sprawowanie nadzoru merytorycznego w zakresie realizacji przez powiatowe i gminne biblioteki publiczne zadań określonych w art.27 ust.5 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach;

 • popularyzacja książek i czytelnictwa wśród wszystkich grup społecznych, ze szczególnym uwzględnienim osób chorych, niepełnosprawnych i w podeszłym wieku;

 • opracowywanie opinii i analiz dotyczacych funkcjonowania sieci bibliotek publicznych województwa, szczegółnie pod kątem zaspokajania potrzeb czytelniczych, informacyjnych i edukacyjnych różnych grup społecznych;

 • gromadzenie, opracowywanie i publikowanie materiałów informacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji historycznych i materiałów dotyczących regionu;

 • koordynowanie działań oraz udzielanie pomocy merytorycznej samorządowym bibliotekom publicznym województwa kujawsko-pomorskiego;

 • organizowanie doskonalenia zawodowego pracowników bibliotek samorządowych województwa;

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych;

 • pełnienie funkcji informacyjnych i edukacyjnych;

 • współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami naukowymi oraz organizacjami i stowarzyszeniami w rozwijaniu potrzeb edukacyjnych, czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych społeczeństwa;

 • współpraca z bibliotekami i organizacjami w kraju i za granicą w zakresie doskonalenia organizacji i działalności merytorycznej bibliotek publicznych na terenie województwa.Zbiory Biblioteki na dzień  31.12.2009 r. • Książki    667.781     woluminów

 • Czasopisma    101.392     egzemplarzy

 • Zbiory specjalne    62.961     jednostek


Struktura Biblioteki:


DYREKCJA
Dział Finansowo-Księgowy
Radca Prawny
Samodzielne Stanowisko ds. Osobowych i Socjalnych
Samodzielna Sekcja ds. BHP i P-poż.
Samodzielne Stanowisko ds. Obrony Cywilnej i Ochrony Danych Osobowych
Dział Kontroli i Analiz
Archiwum Zakładowe
PION MERYTORYCZNY
Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów Nowych
Dział Wydawnictw Ciągłych
Dział Udostępniania Zbiorów
Wypożyczalnia
Czytelnia Główna
Magazyn Główny
Dział Zbiorów Specjalnych
Dział Informacyjno-Bibliograficzny
Sekcja Informacji
Sekcja Bibliografii Regionalnej
Dział Współpracy i Promocji
Filie Biblioteczne
Dział - Ośrodek Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych  
PION ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ
Dział Administracyjno - Eksploatacyjny
Dział Ochrony Zbiorów
Dział Informatyczny


Historia


Książnica Kopernikańska (d. Książnica Miejska im. Mikołaja Kopernika) została utworzona 19 lutego 1923 r. Biblioteka posiada księgozbiór o charakterze regionalnym.

Podstawą utworzenia Biblioteki było połączenie w jedną całość czterech dużych kolekcji  książek z następujących instytucji: • Biblioteki Rady Miasta (Rathsbibliothek zu Thorn), działającej od XVI w. z kolekcją zbiorów dotyczących historii Torunia i Prus oraz zbiorów z zakresu prawa,

 • Biblioteki Gimnazjum Akademickiego (Gymnasialbibliothek zu Thorn) założonego w  1594 r.. Zbiory gimnazjum dotyczyły nauk filologicznych, geografii, medycyny, teologii. Ponadto zgromadzono tam komplet druków z toruńskiej oficyny wydawniczej od roku 1569,

 • Biblioteki niemieckiego Towarzystwa Kopernikańskiego (Bibliothek des Coppernicus-Vereins für Wissenschaft und Kunst zu Thorn) założonego w 1854 r., która zgromadziła  zbiory kopernikanów i literatury z zakresu astronomii

 • Biblioteki Towarzystwa Naukowego w Toruniu, działającego od 1875, które przekazało Książnicy Miejskiej m.in.  księgozbiór księdza Stanisława Kujota, emigracyjne zbiory  kapitana Józefa Zielińskiego oraz kolekcją druków chełmińskich Walentego Fiałka.


Biblioteka została otwarta  dla publiczności 10 grudnia 1923 roku w gmachu Towarzystwa Naukowego w Toruniu, udostępniając zbiory liczące ok. 100 tys. woluminów. Do II wojny światowej biblioteka gromadziła wyłącznie zbiory o charakterze naukowym. Ich udostępnianie odbywało się na miejscu, a tylko w szczególnych przypadkach wypożyczano je na zewnątrz.


Pierwszym Dyrektorem Biblioteki był Zygmunt Mocarski, który postarał się także o regionalny egzemplarz obowiązkowy,  położył duży nacisk na wymianę wydawnictw, pozyskiwanie darów od instytucji i osób prywatnych oraz dubletów z innych bibliotek.
Od połowy września 1939 roku Książnica Miejska im. Kopernika przeszła pod zarząd niemiecki i władze okupacyjne przekształciły ją w Stadtbucherei (Bibliotekę Miejską). Tymczasowym zarządcą Biblioteki Miejskiej został Wilhelm Kerber, w lutym 1940 roku dyrektorem mianowano Ottona Freymutha. W 1944 roku Niemcy rozpoczęli przygotowania do ewakuacji do Marburga najcenniejszych archiwaliów i muzealiów toruńskich, w tym także zasobów Biblioteki Miejskiej - 36 skrzyń z najwartościowszymi obiektami. kolekcje zabytkowe powróciły w 1947 roku dzięki celowo pozostawionym spisom przez Freymutha, którego uhonorowano tablicą pamiątkową w 85-lecie powstania Książnicy.


W marcu 1945 roku uruchomiono czytelnię dla mieszkańców Torunia oraz rozpoczęto organizowanie filii bibliotecznych na terenie miasta. Dyrektorem biblioteki została Janina Przybyłowa. W 1973 r. dzięki wieloletnim staraniom dyrektora Alojzego Tujakowskiego, Książnica została przeniesiona do własnego, specjalnie dla niej zaprojektowanego i zbudowanego budynku przy ul. Słowackiego 8


Książnica Kopernikańska w Toruniu prowadzi działalność edukacyjno-popularyzatorską, promując książkę i czytelnictwo poprzez organizowanie prelekcji, spotkań z autorami, konkursów, wystaw, lekcji bibliotecznych dla różnych grup odbiorców, także podczas corocznie odbywającego się w Toruniu Festiwalu Książki, Festiwalu Nauki i Sztuki oraz Europejskich Dni Dziedzictwa. Książnica Kopernikańska przygotowuje także Festiwal Literacki 4 Pory Książki, realizowany we współpracy z Instytutem Książki oraz program Literatura na Kółkach. Toruńska biblioteka rozwija również regionalną sieć Dyskusyjnych Klubów Książki. Przy bibliotece działa Fundacja Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu.


Zobacz także:
Dorożyński , Ryszard Andrzej

do góry