Wojciechowski Jan

Działacz kultury, wieloletni sekretarz i dyrektor biura TTK oraz „Wspólnoty Polskiej”, radny WRN w Toruniu

Data urodzenia: 1927

Miejsce urodzenia: Izbica Kujawska

Data śmierci: 1 IX 2005


Zarażony bakcylem teatru, podjął w latach 1949-51 naukę w Szkole Instruktorów Teatru Ochotniczego w Bydgoszczy; po jej ukończeniu, od 1 sierpnia 1951 do 30 września 1952 pracował jako kierownik referencyjny upowszechniania kultury w Wydziale Kultury Prezydium WRN w Bydgoszczy, skąd został skierowany do Rocznej Szkoły Partyjnej przy KC PZPR dla Pracowników Kultury i Oświaty. Potem pracował od 1 października 1952 do 31 lipca 1962 w KW PZPR w Bydgoszczy, gdzie był instruktorem i zastępcą kierownika ds. kultury Wydziału Propagandy. Pracując tam, w 1959 r. jako ekstern zdał maturę w Państwowym Liceum Kulturalno-Oświatowym w Bydgoszczy. Od 1 stycznia 1963 do 31 lipca 1974 był sekretarzem i dyrektorem biura Kujawsko-Pomorskiego Towarzystwa Kultury. Potem przeniósł się do Torunia, gdzie był głównym organizatorem TTK, w którym od 1 marca 1976 był sekretarzem i dyrektorem biura. Trwał na tym stanowisku aż do kwietnia 2005, także po przejściu od 1 stycznia 1991 na emeryturę. W życiu kulturalnym Torunia i regionu zapisał się trwale, m.in. dzięki rozwijaniu inicjatyw wyd. TTK, co było istotne zwłaszcza do 1990 roku, gdy w Toruniu (poza UMK i TNT) nikt nie miał uprawnień wyd. Dzięki TTK powstało sporo cennych publikacji popularnonaukowych oraz debiutów literackich młodych poetów z regionu. Miał dobre kontakty z pisarzami z Warszawy i organizował z nimi wiele publicznych spotkań w Toruniu i regionie. Patronował też działaniom społ. ognisk muzycznych, dzięki którym setki dzieci kształciło swoje umiejętności gry na instrumentach. Wiele uczynił dla środowiska plastycznego, uruchamiając salon wystawienniczy TTK i organizując zwłaszcza debiutanckie wystawy. Z jego udziałem TTK roztoczyło patronat nad artystami amatorami, organizowało plenery plastyczne dla artystów profesjonalnych i amatorów, których poplenerowe prace pokazywano na wystawach. Z ramienia KPTK oraz TTK patronował w latach 1966-76 unikalnej wówczas w kraju społ. Galerii i Ośrodkowi Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu, potem placówce państwowej. Walczył też o należytą rangę kultury w regionie jako radny WRN w Toruniu (w kadencji od 1988). Rozwinął współdziałania TTK z Polskim Związkiem Kulturalno-Oświatowym w Czechosłowacji. Później działał na rzecz współpracy z innymi krajami, pracując od 1990 aż do swojej śmierci w Oddziale. Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Toruniu. Piastował liczne funkcje w ogólnopolskich instytucjach kultury, m.in. Ministra Kultury (członek Zespołu ds. Ognisk Artystycznych, od 1982), Narodowej Rady Kultury (członek Rady Regionalnych Tow. Kultur od 1986). Zmarł 1 września 2005.


Zobacz także:

do góry