Tomkowiak Katarzyna

Starszy kustosz w Książnicy Kopernikańskiej

Data urodzenia: 1965 r.

Miejsce urodzenia: Toruń

Dyplom: Policealne Studium Bibliotekarskie w Toruniu - filia Centrum Kształcenia Ustawicznego Bibliotekarzy im. H. Radlińskiej w Warszawie, 1989 r. Wydział Nauk Historycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu: kierunek historia, 1995 r. Podyplomowe Studium Historii w zakresie polityki regionalnej (Wydział Nauk Historycznych UMK w Toruniu), 1998 r.


Jak sama mówi „z zawodu i zamiłowania historyk, bibliotekarz i regionalista, a ostatnio bibliograf mimo woli”.


„Torunianka” z wyboru i zamiłowania, żyje i pracuje w Toruniu, w szczególny sposób „umiłowała” Bydgoskie Przedmieście – tam mieszka wraz z siostrą Małgorzatą od prawie pół wieku.


Mimo iż ukończyła technikum chemiczne, całą swoją zawodową karierę związała z bibliotekarstwem, a ściślej – z Wojewódzką Biblioteką Publiczną i Książnicą Miejską, przemianowaną na Książnicę Kopernikańską, w której pracuje od 1985 roku. Przeszła tam wszystkie szczeble zawodowe – od młodszego bibliotekarza do starszego kustosza.


W 1995 r. wygrała konkurs na stanowisko kierownika Działu Informacyjno – Bibliograficznego Książnicy, a od 2010 r. jest bibliografem i zajmuje się opracowywaniem bibliografii regionalnej.


W latach 1998-2003 była członkiem Rady Naukowej WBP i Książnicy Miejskiej, a w latach 2000-2003 - komitetu redakcyjnego „Folia Toruniensia”.


Pracowała również w zespołach: do spraw prowadzenia witryny internetowej Biblioteki oraz do spraw Gromadzenia i Uzupełniania Zbiorów (nadal).


Przez przeszło 15 lat prowadziła zajęcia dla różnych odbiorców (od młodzieży szkolnej po studentów, polskich i obcych (Letnia Szkoła Języka Polskiego, uczestnicy programu Erasmus Socrates, studenci seminariów magisterskich studiów historycznych, politologii, stosunków międzynarodowych, bibliotekoznawstwa) były one poświęcone: informacji regionalnej, wyszukiwaniu informacji, zbiorom Książnicy, w szczególności cennym zasobom prasy regionalnej.


Z działalności popularyzatorskiej warto wymienić jej wystąpienia w Ośrodku Czytelnictwa Chorych i Niepełnosprawnych w Toruniu (poświęcone popularyzacji nowości wydawniczych, ale też znaczących postaci w historii literatury polskiej i obcej), współpracę z Towarzystwem Miłośników Torunia (szczególnie przy organizacji ekspozycji towarzyszących „Wieczorom Toruńskim”, kiedy odbywały się w Książnicy), Towarzystwem Bibliofilów im. Lelewela (wystąpienia o bibliotekach i bibliotekarzach Podgórza, ale i zbiorom Książnicy m.in. Mickiewiczianom, czy wydawnictwom emigracyjnym Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego).


Często współpracowała z mediami: cykl recenzji nowości wydawniczych
1996
- 26 programów w Radiu „Toruń”;
1996/1997
– 28 programów (wraz z Danutą Krełowską) cykl audycji w telewizji kablowej MSM: Co czytamy wiosną, latem, jesienią zimą
2000
– 34 programy w Radiu „Toruń” - Pisarze XIX i XX wieku: cykl audycji (przygotowanie i udział wraz z D. Krełowską)


Autorka lub współautorka licznych wystaw np. o Karen Blixen (1999 wraz z Danutą Krełowską), o Adamie Mickiewiczu (1998-1999 wraz z dr Marianem Ptaszykiem)


Przebieg pracy zawodowej, dorobek naukowy, działalność popularyzatorską omówiła w pracy magisterskiej Agnieszka Pejkowska (praca napisana pod kierunkiem prof. Jadwigi Kołodziejskiej; Uniwersytet Warszawski).


Janusz Bochenek, w swej nowej powieści Znak Archimedesa, Warszawa: Tenbit 2010, uwiecznił ją jako postać bibliotekarki Kasi mądrzejszej niż Internet...


Nagrody
1997 i 1998
- nagroda Wojewody Toruńskiego
1999
- wyróżnienie w VII Konkursie To-Mi-To na pracę magisterską i dyplomową o tematyce toruńskiej (Powstanie i początki działalności Książnicy Miejskiej w Toruniu 1923-1925, Toruń 1998)
2001
- nagroda Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.


Zobacz także:

do góry