Melkowski Stefan

Literat

Data urodzenia: 21 maja 1931

Miejsce urodzenia: Toruń

Debiut:

1955 - na łamach miesięcznika "Głos Nauczycielski" jako krytyk literacki (recenzja powieści D. Mamin-Sibiriaka "Złoto")


Urodził się 21 maja 1931 r. w Toruniu. Wojnę i okupację niemiecką spędził we wsi Ciechocin. Po zakończeniu wojny uczęszczał do liceum w Golubiu-Dobrzyniu, tam zdał maturę w 1950 r. i rozpoczął studia filologiczne na UMK w Toruniu. W 1955 r. uzyskał magisterium na Uniwersytecie Warszawskim. Tego samego roku debiutował recenzją powieści D. Mamin-Sibiriaka "Złoto" opublikowaną na łamach "Sztandaru Młodych".
W latach 1955-63 pracował jako bibliotekarz, a następnie kustosz w Bibliotece Narodowej w Warszawie. W ciągu następnych dwu lat pełnił funkcję sekretarza redakcji "Rocznika Biblioteki Narodowej", a w latach 1964-83 należał do rady redakcyjnej tego wydawnictwa. Równocześnie kontynuował pracę naukową. W 1962 r. zdobył na UW doktorat na podstawie rozprawy pod kierunkiem prof. Juliana Krzyżanowskiego pt.: Poglądy estetyczne i działalność krytycznoliteracka Bolesława Prusa.
Rozwijał swą działalność krytyczno-literacką publikując liczne artykuły i recenzje w czasopismach takich jak: "Nowa Kultura" (1960-63), "Kultura" (1963-65, 1969-74), "Twórczość" (1964-69), "Tygodnik Kulturalny"(1967-1974), "Pomorze" (1968-72), "Fakty i Myśli" (1969-74), "Miesięcznik Literacki" (1971-75, 1986-88), "Nowe Książki" (1972-75), "Argumenty" (1974-80) czy "Poezja" (1978-1982), także wielu innych czasopismach i wydawnictwach zbiorowych. Jest wciąż czynnym krytykiem i eseistą literackim, a liczba jego publikacji w periodykach zbliża się do 800.
W roku 1965 przeniósł się do Torunia i został wykładowcą na UMK. Od 1968 należy do Związku Literatów Polskich (ZLP), a w latach 1976-83 pełnił funkcję prezesa Oddziału Toruńskiego ZLP i był członkiem Zarządu Głównego ZLP. Od roku 1976 był członkiem Towarzystwa Naukowego w Toruniu (TNT), a od 1988 r. należy do Stowarzyszenia Kultury Europejskiej (SEC).
W 1976 r. jako stypendysta Ministerstwa Kultury i Sztuki, przebywał w Moskwie i Leningradzie, co zaowocowało esejami podróżniczymi. W latach 1976-79 kierował działem krytyki literackiej w tygodniku "Litaratura", gdzie m. in. prowadził stałą rubrykę pt. Litratura i życie. W latach 1979-81 należał do zespołu redakcyjnego miesięcznika "Poezja". Był też członkiem redakcji toruńskiego almanachu "Tematy". W roku 1988 podróżował po Ukrainie śladami Jarosława Iwaszkiewicza i bohaterów jego prozy. W 1991 odbył podróż do Chin, która zaowocowała cyklem reportaży. W Roku 1993 odwiedził Stany Zjednoczone - wrażenia z tej podróży stały się tematem książki eseistyczno-reportażowej. W 1999 wraz z żoną pielgrzymował do ziemi świętej i odwiedził Egipt. Zwiedził także większość krajów europejskich. Wszystkie te podróże znalazły odbicie w jego eseistyce podróżniczej. W okresie od marca do czerwca roku 2000 przeprowadził jako visiting profesor cykl wykładów o historii, kulturze i literaturze polskiej na Southern Oregon University w Ashland (Oregon, USA). Nie ustaje w pracy publikując nowe studia historyczno-literackie dotyczące literatury i kultury polskiej XX w., jako krytyk towarzyszy swymi esejami i recenzjami polskiej literaturze współczesnej, szczególnie poezji, a i nadal uprawia prozę dokumentarną oraz esej podróżniczy.

żródło: http://jacummum.republika.pl/.%5Cwizer%5Cst_mel.html


Zobacz także:

do góry