Jabłońska Elżbieta - konserwator

Konserwatorka dzieł sztuki

Dyplom: 1984 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, konserwacja papieru i skóry


Absolwentka Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, specjalność konserwacja i restauracja zabytków z papieru i skóry. Od marca 1984 r. rozpoczęła pracę w Zakładzie Konserwacji Papieru i Skóry Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa, w którym pracuje do chwili obecnej.
Głównym tematem jej pracy naukowej w latach 80. i 90. XX w., były problemy zniszczeń i konserwacji zbiorów archiwalnych, szczególnie zagadnienia dotyczące dokumentów pergaminowych i papierowych uwierzytelnianych pieczęciami. Problematykę tę ze szczególnym uwzględnieniem pieczęci woskowych, pogłębiała w trakcie pobytów w czołowych placówkach zagranicznych: w 1990 r. w Holandii, a w 1992 r. w Danii i w Niemczech.
Pracę doktorską zatytułowaną Problemy konserwatorskie pieczęci woskowych, wykonaną pod kierunkiem prof. dr hab. A.B. Strzelczyk, obroniła w marcu 1994 r. w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu, otrzymując tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie nauki o sztuce. Praca ta otrzymała w 1995 r. nagrodę Ministra Kultury i Sztuki. W grudniu 2006 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – konserwacja zabytków, za rozprawę habilitacyjną pt. Biblioteka Kórnicka skarbnicą zbiorów Działyńskich i Zamoyskich. Ocena stanu zachowania starodruków i rękopisów z XIX/XX wieku. Problemy konserwacji i restauracji.
Po obronie pracy doktorskiej kontynuowała nadal badania nad zagadnieniem zniszczeń i konserwacji zbiorów archiwalnych. Tabliczki woskowe w zbiorach polskich to kolejny temat badawczy, będący w obrębie jej zainteresowań. Prowadziła badania nad techniką wykonania średniowiecznych tabliczek woskowych z kancelarii Starego i Nowego Miasta Torunia ze zbiorów Archiwum Państwowego w Toruniu. Zajmowała się także opracowaniem metod konserwacji tabliczek woskowych, wdrażając je do praktyki konserwatorskiej.
Od kilkunastu lat współpracuje z Biblioteką Kórnicką PAN w Kórniku. Przeprowadziła szereg realizacji konserwatorskich najcenniejszych zbiorów Biblioteki Kórnickiej. W latach 1994-2007 wykonała ponad czterdzieści realizacji konserwatorskich, samodzielnie lub w zespole. Obejmowały one bardzo różnorodne obiekty od pojedynczych rękopisów na pergaminie i papierze, po kilkaset w poszycie. Dużą część jej dorobku konserwatorskiego stanowią kopie rękopisów i druków na pergaminie i papierze. W latach 1995-2004 wykonała ponad trzydzieści dwie kopie dla różnych placówek muzealnych i bibliotek w Polsce.


Zobacz także:

do góry