Bednarek-Michalska Bożena

1324986698michalska8.jpg

bibliotekarz

Data urodzenia: 1957 r.

Miejsce urodzenia: Lubań Śląski

Adres WWW: http://www.bu.umk.pl/inne/Michalska.htm


Mgr Bożena Bednarek-Michalska - urodzona w Lubaniu Śląskim w 1957 roku w rodzinie robotniczej, szkołę podstawową i liceum ukończyła w miejscu swojego urodzenia. Na studia polonistyczne wyjechała na parę lat do Wrocławia, realizując je na Uniwersytecie Wrocławskim w latach 1976-1981. Ponadto, ukończyła trzy-semestralne Studium w zakresie podstaw informatyki na Podyplomowym Studium Programowania i Zastosowań Mikrokomputerów UMK, Instytut Fizyki, Toruń uzyskując dyplom (1993-1994). Natomiast w latach 2000-2001 odbyła studia w Podyplomowym Studium Zarządzania dla Pracowników Administracji Publicznej i Jednostek Budżetowych zakończone dyplomem.


Praca zawodowa:


1981-1982 - V LO w Toruniu - nauczycielka języka polskiego, lekcje z literatury i językoznawstwa, koła polonistyczne, fakultety humanistyczne.


1981 - praca w Wojewódzkim Domu Kultury w Toruniu - instruktor teatralny, zajęcia teatralne z młodzieżą, przygotowywanie spektakli.


Od 1982 pracuje w Bibliotece Głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w latach 2003-2006 pełniła funkcję Zastępcy Dyrektora Biblioteki, od roku  2007 jest kustoszką dyplomowaną i od roku 2010 powołana ponownie na stanowisko zastępy dyrektora ds. informacji i innowacji.


Dodatkowo od 2000 r. prowadzi wykłady na temat zasobów elektronicznych na Podyplomowym Studium Programowania i Zastosowań Mikrokomputerów UMK, w Instytucie Fizyki, Toruń.


W swojej karierze zawodowej zrealizowała wiele projektów polskich i międzynarodowych związanych z nowoczesnymi technologiami informacyjnymi.


Ponadto jest redaktorem naczelnym Biuletynu EBIB (czasopisma open access, dla którego pracuje od 1998 roku) a także wiceprzewodniczącą elektronicznego serwisu dla bibliotekarzy EBIB. Z  zespołem EBIB zrealizowała szereg interesujących projektów, w tym promujących polskie bibliotekarstwo za granicą. Pracuje w redakcji międzynarodowego repozytorium Open Access E-LIS, projektach EIFL i innych. Jest autorką wielu artykułów z zakresu informacji naukowej, Internetu, Open Access, bibliotek cyfrowych, oceny jakości informacji elektronicznej, e-edukacji oraz nowych technologii, związanych z pracą bibliotekarza. Rozpoczęła wiele polskich inicjatyw związanych z Internetem (Infobibl, EBIB, Bibweb, KPBC) i współzarządzała także projektami międzynarodowymi. W chwili obecnej buduje Kujawsko-Pomorską Bibliotekę Cyfrową, jest ekspertem MNiSW w zakresie technologii informacyjnych.


Do swoich osiągnięć zalicza w szczególności: • udział we wszystkich pracach swojej instytucji na rzecz jej modernizacji i wprowadzania międzynarodowych standardów pracy;

 • sukcesy w pozyskiwaniu grantów i realizacji różnorodnych projektów zarówno dla biblioteki, jak i organizacji pozarządowych;

 • udział w wyjazdach zagranicznych na staże zawodowe i konferencje do Niemiec, Anglii, Holandii, Litwy, Danii, Norwegii, Czech, Belgii, Włoch, Hiszpanii w ramach wymiany międzynarodowej i programów UE: TEMPUS, Telematics for Libraries, Calimera, Bibweb http://www.bibweb.pl/, Communia, E-LIS, EIFL.

 • organizację toruńskiej akcji “Ratowania księgozbiorów bibliotek Dolnego Śląska” po powodzi 1997 roku zakończoną powodzeniem (uratowano i odnowiono 2000 cennych pozycji);

 • redagowanie od 1995 r. stron internetowych BG UMK, www.bu.uni.torun.pl; utworzenie ogólnopolskiej dyskusyjnej listy bibliotekarzy INFOBIBL – istniejącej do dziś;

 • zainicjowanie w 1998 r., organizację i zarządzanie do dziś pierwszym w Polsce Elektronicznym Serwisem Informacyjnym dla bibliotekarzy Elektroniczna Biblioteka http://www.nowyebib.info/ i czasopismem fachowym Biuletynem EBIB, ISSN 1507-7187, który jest rekomendowane przez SBP i MNiSW, ma duże powodzenie w środowisku zawodowym; udział w pracach Komisji Wydawnictw Elektronicznych SBP oraz grup eksperckich bibliotekarzy na forum ogólnopolskim i międzynarodowym np. EIFL;

 • publikacje (ponad 100) w czasopismach fachowych, w tym zagranicznych oraz organizowanie konferencji naukowych;

 • pracę na rzecz promocji i integracji środowiska bibliotekarskiego: udział w konsorcjach regionalnych i ogólnopolskich;

 • Pracę w międzynarodowej Redakcji E-LIS http://eprints.rclis.org/ E-Prints in the Library and Information Science – repozytorium elektronicznego dla bibliotekarzy od 2005 roku oraz międzynarodowej organizacji EIFL http://www.eifl.net/

 • Prace na rzecz koordynacji digitalizacji i tworzenia bibliotek cyfrowych w Polsce od 2004 roku. Udział w pracach na rzecz opracowania strategii digitalizacji dla Polski; stworzeniu modelu polskiej biblioteki cyfrowej KPBC zgodnego ze standardami międzynarodowymi, udział w pracach na rzecz implementacji nowych rozwiązań prawnych dla archiwów cyfrowych w Polsce;

 • Promocję naukowego ruchu Open Access – zmieniającego komunikację naukową na świecie, założenie Koalicji Otwartej Edukacji http://koed.org.pl/ dla promowania tej idei w Polsce. Organizacja cyklicznej międzynarodowej konferencji open access w Toruniu.


Prywatnie jest mężatką, wychowała 3 dzieci, mieszka na wsi, lubi pracę w ogrodzie, koty, literaturę i muzykę jazzową, pracuje społecznie w organizacjach pozarządowych, aktualnie najbardziej aktywnie w Stowarzyszeniu EBIB i Koalicji Otwartej Edukacji.


Członkostwo w organizacjach:


1997 - Towarzystwo Współpracy z Miastami Bliźniaczymi Torunia.


2001 - Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.


2008 - Członek Zarządu Koalicji Otwartej Edukacji.


2010 - Członek Zarządu Stowarzyszenia EBIB.


2011 - udział w pracach Zespołu ds. Działalności Upowszechniającej Naukę przy MNiSW.


Oraz:


1997 - 2002 Toruńskie Stowarzyszenie dla Ratowania Książek i Archiwaliów po Powodzi


2003 - 2007 członek Rady Naukowej Książnicy Kopernikańskiej.


2004 - 2006 członek zarządu koalicji bibliotek Bibliotheca Baltica.


2006 - 2007 udział w pracach Zespołu do spraw digitalizacji przy MKiDN.


 


Nagrody, wyróżnienia: • wielokrotne nagrody Dyrektora BG UMK za pracę na rzecz biblioteki;

 • wielokrotne nagrody i wyróżnienia Rektora UMK za pracę na rzecz Uczelni;

 • wyróżnienie miesięcznika “Pani” w plebiscycie 100 najbardziej aktywnych i profesjonalnych kobiet w Polsce (1997), zob. Pani 1998, nr 1;

 • nagroda Biblioteki Uniwersytetu Wrocławskiego za ratowanie książek z powodzi w roku 1997, Wrocław 1998 r.

 • Medal SBP za wkład dla rozwoju bibliotekarstwa polskiego - Warszawa 2002.

 • Nagroda Marszałka w VI edycji Konkursu o Nagrody województwa kujawsko-pomorskiego w kategorii nauka i postęp techniczny za projekt Kujawsko-Pomorska Biblioteka Cyfrowa – Toruń 2006.

 • Odznaka zasłużonego działacza Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich – Warszawa.


Zobacz także:
Biblioteka Uniwersytecka

do góry
Ankieta


PublikacjeBożena Bednarek-Michalska