Biblioteka Pedagogiczna im. gen. bryg. prof. Elżbiety Zawackiej

Adres: ul. Dąbrowskiego 4, 87-100 Toruń

Telefon: 056 6539756 email: biblioteka@bptorun.edu.pl

Adres WWW: http://www.bptorun.edu.pl/


Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu  kierowana jest przez Dyrektor rmgr Elżbietę Wykrzykowską.


Zasoby Biblioteki w ilości ok. 100.000 vol. znajdują się w komputerowej bazie danych: Czasopisma – całość kolekcji znajduje się w bazie danych i wyposażona jest w pełne opisy.
Książki i pozostałe typy dokumentów: zakupione po 1994 roku – posiadają pełne opisy, tzn. że można wyszukiwać je za pomocą wszystkich przewidzianych przez system PROLIB kluczy wyszukiwania. Natomiast zakupione przed 1994 – w większości posiadają opisy skrócone, tzn. że gwarancję wyszukania daje tylko posłużenie się kluczami autor albo tytuł/słowo w tytule.


Dostęp do katalogu:


http://www.bptorun.edu.pl/cgi-bin/wspd_cgi.sh/Wservice=wsbroker1/wo2_search.p?R=1&IDBibl=132&ID1=JGHGOFNLNMKEGFG&ln=pl


Historia Biblioteki


Biblioteka Pedagogiczna w Toruniu rozpoczęła funkcjonowanie w 1921 roku. W 1939 roku zbiory Biblioteki liczyły około 10.000 woluminów. Niestety, w czasie wojny znaczna ich część uległa zniszczeniu. Ocalało około 2000 woluminów. Po zakończeniu wojny w 1945 roku zbiory te zapoczątkowały istnienie Okręgowej Biblioteki Pedagogicznej Kuratorium Okręgu Szkolnego Pomorskiego. Do roku 1968 biblioteka ta pełniła funkcję Wojewódzkiej Biblioteki Pedagogicznej dla województwa bydgoskiego. Tworzyło ją 19 bibliotek powiatowych i miejskich.


Pod koniec 1968 roku zgodnie z uchwałą Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy bibliotekę przeniesiono z Torunia do Bydgoszczy. Natomiast w Toruniu 1 stycznia 1969 roku powołano do życia Pedagogiczną Bibliotekę Miejską. Powstała ona na bazie księgozbioru Pedagogicznej Biblioteki Miejskiej istniejącej od 1945 roku w Bydgoszczy. Księgozbiór ten liczył wówczas okolo 25.000 woluminów.


W 1975 roku, ze względu na nowy podział administracyjny Polski powołana została  Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Toruniu. Biblioteka ta posiadała sześć filii (w Brodnicy, Chełmnie, Nowym Mieście Lubawskim, Grudziądzu i Wąbrzeźnie, a od 1988 roku także filię w Chełmży). W 1991 roku Kuratorium Oświaty w Toruniu rozpoczęło proces likwidacji filii. W 1993 roku funkcjonowały już tylko dwie placówki filialne (w Nowym Mieście Lubawskim i Brodnicy). Kolejna reforma administracyjna kraju przeniosła filię istniejącą w Nowym Mieście Lubawskim w granice województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie istnieje tylko jedna filia Biblioteki, działająca w Brodnicy.


W 1999 roku, w związku z reformą oświaty, zmienił się organ prowadzący i finansujący Bibliotekę. Wcześniej było to Kuratorium Oświaty, a obecnie Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Podczas obchodów 80-lecia Biblioteki w 2001 r. Marszałek Województwa - Waldemar Achramowicz złożył obietnicę znalezienia budynku odpowiedniego do rangi, funkcji i potrzeb tej  placówki. W pierwszych dniach lipca 2002 r. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego podjął decyzję o przekazaniu zrujnowanego budynku przy ul. Dąbrowskiego 4.


Budynek zajmowany przez Bibliotekę Pedagogiczną wzniesiony został w ostatnich latach XIX wieku (prawdopodobnie po roku 1890) i jest wpisany do rejestru zabytków. Do roku 1994 pełnił on funkcję szpitala wojskowego. Od 1995 r. mieścił się w nim szpital rodzinny z pierwszą w Toruniu niepubliczną porodówką. Pozbawiony przez kilka lat gospodarza niszczał i powoli popadał w ruinę. W ślad za decyzjami Zarządu Województwa o przekazaniu nam gmachu, zostały przyznane pieniądze na opracowanie projektu remontowo-budowlanego. Dokumentację tę opracowała firma REWACO Sp. z o.o. z Torunia. Autorem części architektonicznej jest mgr inż. arch. Jacek Murawski.


W latach 2003–2005 trwały prace remontowo-budowlane, a w roku 2006 kupione zostało wyposażenie Biblioteki oraz Kompleksowy System Zarządzania Biblioteką PROLIB. Wszystkie procesy biblioteczne są w chwili obecnej zautomatyzowane. Czytelnicy mogą wyszukiwać i zamawiać książki przez Internet. Budynek dostępny jest dla osób niepełnosprawnych.

Struktura Biblioteki· • Dyrekcja

 • Wydział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów·

 • Wydział Udostępniania Zbiorów·

 • Wydział Informacyjno - Bibliograficzny·

 • Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej·

 • Filia


Zbiory


Na koniec 2006 r. zbiory Biblioteki liczyły: • ok. 80700 wol. książek, ·

 • ok. 8200 wol. czasopism,·

 • ok. 500 tytułów czasopism,·

 • ok. 220 tytułów czasopism w bieżącej prenumeracie,·

 • ok. 140 egzemplarzy map i atlasów,·

 • 112 pozycji z nutami,·

 • ok. 420 kaset magnetofonowych,·

 • ok. 300 wideokaset,·

 • ok. 100 płyt muzycznych,·

 • ok. 160 dyskietek komputerowych.


Biblioteka gromadzi książki, czasopisma i inne druki oraz zapisy obrazu i dźwięku przeznaczone dla studentów i nauczycieli obejmujące w szczególności: · • literaturę z zakresu psychologii, pedagogiki i nauk pokrewnych w języku polskim, ·

 • literaturę metodyczną dla nauczycieli, ·

 • publikacje naukowe i popularnonaukowe z różnych dziedzin wiedzy objętych programem nauczania, ·

 • programy nauczania i podręczniki szkolne, ·

 • materiały dotyczące problemów oświaty w regionie kujawsko-pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem terenu byłego województwa toruńskiego, ·

 • literaturę piękną i dzieła klasyki światowej oraz książki z zestawu lektur dla ucznia, ·

 • piśmiennictwo z zakresu bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.


Prawie całość księgozbioru to pozycje wydane po 1945 r. Na przestrzeni ostatnich lat zbiory biblioteki poszerzono o książki, czasopisma i zbiory specjalne o tematyce, która była szczególnie poszukiwana przez nauczycieli. Dotyczy to m.in. takich dziedzin jak:· • ekologia i wychowanie proekologiczne, ·

 • kształcenie integracyjne, ·

 • szkolnictwo specjalne, ·

 • wychowanie komunikacyjne, ·

 • wiedza o życiu seksualnym człowieka, ·

 • innowacje pedagogiczne,

 • edukacja obywatelska w społeczeństwie demokratycznym,

 • integracja europejska.


W ostatnim okresie, w raz z wejściem w życie reformy oświaty zakupiono zbiory dotyczące: nauczania blokowego, nauczania zintegrowanego, oceniania opisowego uczniów, tworzenia programów nauczania, ścieżek międzyprzedmiotowych. Zgromadzono ponad 250 programów nauczania do zreformowanej szkoły. Wszystkie wyżej wymienione publikacje wraz z programami nauczania oraz wydawanymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zeszytami "Biblioteczki Reformy", a także zbiór aktów prawnych wprowadzających reformę oświaty dostępne są dla wszystkich w Czytelni Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu oraz jej Filii w Brodnicy. Udostępniane są także informacje o mających się ukazać nowych podręcznikach do zreformowanej szkoły.


Zobacz także:

do góry