Pracownia plastyczna "Hortus" MDK dla dzieci i młodzieży

Adres: Młodzieżowy Dom Kultury, ul. Przedzamcze 11/15, 87-100 Toruń

Adres WWW: http://www.mdktorun.pl/index.php?id=76&l=pl
nauczyciel: dr Anna Bochenek

Anna Bochenek w pracowni plastycznej MDK od 1990 r. prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży od 5 do 18 lat (w różnych grupach wiekowych) - z dziedziny malarstwa, grafiki, rzeźby oraz innych technik plastycznych. Udziela pomocy wybitnie i przeciętnie zdolnym zarówno w stałych formach, jak i doraźnie. Prowadzi zajęcia pokazowe dla nauczycieli i instruktorów plastyki ze szkół i ośrodków w kraju. Ma takie doświadczenia również w pracy z młodzieżą francuską i niemiecką.
Program dla MDK pn. "Hortus", który realizuje, dotyczy rozwoju osobowości twórczej dzieci uzdolnionych plastycznie. Odwołuje się do pojęć związanych z ogrodem jako metaforą piękna, rozwoju, różnorodności, harmonii oraz miejsca opieki, pielęgnacji i obserwacji. Posiane w ogrodzie nasiona mają w sobie nieprzewidywalny do końca potencjał. Można go odkryć w jakiejś części, stwarzając nasionom odpowiednie warunki wzrostu. Praca z dzieckiem ma również swój klimat i podłoże. Zależne są one w dużym stopniu od pracy ogrodnika-nauczyciela, wychowawcy, rodzica. Przewodnicy dziecka winni prowadzić je według reguł dających mu szansę na optymalny rozwój. Takie zadanie ma spełniać również program "Hortus-Ogród".


Dla nauczyciela program "Hortus" jest:
miejscem szczególnej ochrony myśli twórczej;
splotem różnorodnych "gatunków" - osobowości, z których każda przechodzi indywidualna drogę;
miejscem ciągłych narodzin, nieustannych przejawów rozwoju, wymagających stałej pielęgnacji;
domeną odkrywcy piękna i oryginalności wytworów i twórców;
enklawą, posiadającą niepowtarzalny klimat twórczy i atmosferę bezpieczeństwa;
wzajemną projekcją sposobu i umiejętności patrzenia na świat mikro i makro-przyrody,
powołaniem - siewcy, opiekuna, przewodnika;

W latach 1996 i 1997 w pracowni "Hortus" prowadzony był eksperyment pedagogiczny realizowany pod kierunkiem i z udziałem prof. Wiesławy Limont (UMK), wykorzystujący metodę synektyki w obszarze plastyki. Wyniki spopularyzowane zostały w kilku artykułach i publikacjach książkowych oraz w ramach ćwiczeń pokazowych prowadzonych na terenie kilku Wojewódzkich Ośrodków Metodycznych w kraju (m.in. w Łodzi i Katowicach). Prace wychowanków Anny Bochenek znajdują się w książkach Wiesławy Limont: Synektyka w edukacji i Wybrane mechanizmy wyobraźni twórczej. W celach edukacyjnych został nakręcony film prezentujący metodę synektyczną na zajęciach plastycznych w pracowni MDK.

W 2000 r. Anna Bochenek - brała udział w kongresie INSEA - International Society for Education through Art, który pozwolił jej zaprezentować pod kierunkiem prof. Wiesławy Limont wachlarz ćwiczeń pt. Metafora wizualna wobec najwybitniejszych twórców i pedagogów Polski i Europy. Jej doświadczenia, jak i materiał o najnowszych osiągnięciach pedagogicznych z zakresu arteterapii i twórczości, zebrany na Kongresie, wykorzystuje na zajęciach w MDK oraz na zajęciach pokazowych dla nauczycieli plastyki toruńskich szkół.

Od 1992 r. współpracuje z Krajowym Funduszem Na Rzecz Dzieci, który realizuje programy dla dzieci wybitnie zdolnych, w tym również z MDK w Toruniu. Reprezentuje Młodzieżowy Dom Kultury będąc instruktorem na obozach naukowych w Jadwisinie i Świdrze oraz na plenerach plastycznych dla młodzieży wybitnie zdolnej pn. „Na kresach Rzeczpospolitej”, organizowanych co roku przez Fundusz. Prowadzi tam zajęcia plastyczne kształcące wyobraźnię dzieci oraz ich warsztat plastyczny, według opracowanego przez siebie programu.

Od 2000r. Pracownia "Hortus" MDK jest współorganizatorem organizowanych przez Towarzystwo Kultury „Paideia” Warsztatów Artystycznych Dla Dzieci i Młodzieży „Kultura a środowisko” w Górznie, oraz „Źródła Kultury” dla młodzieży m.in.w Grecji, Bawarii i Wielkiej Brytanii, na których współpracuje z artystami-pracownikami naukowymi uczelni plastycznych i Wydziału Sztuk Pięknych UMK. Każdej edycji towarzyszy wystawa powarsztatowa, będąca ciekawym wydarzeniem artystycznym.


Pracownia "Hortus" współpracowała w latach 1999-2005 z Ośrodkiem Szkoleniowym Regionalnego Centrum Doradztwa i Edukacji Ekologicznej w Przysieku przy:
opracowywaniu, prowadzeniu oraz pracach jury konkursów plastycznych w ramach festynu „Dzieci szansą dla ginącej przyrody” dla dzieci z terenów wiejskich naszego województwa;
prowadzeniu warsztatów humanistycznych dla nauczycieli w ramach „Terenowej edukacji środowiskowej na trasie dydaktycznej ścieżki przyrodniczej – bloku humanistycznego”;
opracowaniu graficznym ścieżki przyrodniczej (tablice dydaktyczne, materiały dla nauczycieli, folder i in.).

Anna Bochenek współpracuje również ze szkołą specjalną i Zespołem Szkół nr 6, prowadząc rokrocznie w ramach ferii zimowych zajęcia plastyczne dla dzieci specjalnej troski. Wykorzystuje w tym celu specjalną metodę nauczania umożliwiającą jej właściwy i efektywny kontakt z dziećmi o szczególnym stopniu wrażliwości i percepcji.

W latach 1995-2005 współpracowała z Zespołem Szkół Muzycznych im. Karola Szymanowskiego w Toruniu, proponując uczniom i nauczycielom cykliczne pokazowe zajęcia z różnych technik malarskich i graficznych.
Była pomysłodawcą i organizatorem aukcji prac dzieci na rzecz utalentowanych plastycznie uczniów z ubogich rodzin ze szkoły w Górznie - Toruń 2001 i 2003 r.

Od 2000 r. realizowała przedsięwzięcie, którym był ekologiczny konkurs interdyscyplinarny pn. „Sen o Ziemi”. Jest jego inicjatorką oraz autorką regulaminów w kategorii plastycznej, literackiej i choreograficznej. Oddźwięk Konkursu, kontakty z uczestnikami, nauczycielami, jurorami były każdego roku źródłem wielu innowacji dających konkursowi szerszy wymiar na miarę ponadlokalną. Od 2008 r. jest organizatorem wojewódzkiego konkursu plastycznego „ZOOM na Toruń” organizowanego przez MDK.
Wraz z młodzieżą kilkakrotnie brała udział w kilku akcjach charytatywnych, np. w akcji malowania świątecznych bombek sprzedawanych następnie na rzecz badań dawców szpiku kostnego dla Oddziału Hematologii Szpitala Miejskiego w Toruniu.
Dzieci i młodzież pracowni "Hortus" są laureatami licznych nagród i wyróżnień w konkursach międzynarodowych, ogólnopolskich i lokalnych.

źródło: http://www.mdktorun.pl/index.php?id=76&l=pl
Dyrektor MDK w Toruniu Ewa Skonieczka


Zobacz także:
Młodzieżowy Dom Kultury

do góry