Rouba Bogumiła

Konserwatorka dzieł sztuki

Dyplom: 1972 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki


W 1972 r. ukończyła studia w zakresie konserwacji i restauracji dzieł sztuki. W tym samym roku rozpoczęła pracę jako asystent naukowo-techniczny, a od 1974 r. jako asystent dydaktyczny w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Po zdaniu egzaminów z pedagogiki (1976 r.) została zatrudniona jako starszy asystent. W 1983 r. obroniła pracę doktorską na temat budowy i problemów konserwacji obrazów XIX-wiecznych (promotor prof. dr Zbigniew Brochwicz). Od 1984 r. zatrudniona została jako adiunkt. W 1993 r. na Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie przeprowadziła przewód kwalifikacyjny II st. na podstawie pracy badawczej Osłony odwroci jako metoda profilaktycznej ochrony obrazów oraz dorobku konserwatorskiego. Od 1995 r. piastuje stanowisko profesora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. W 2001 r. uzyskała tytuł naukowy profesora sztuki. Od maja 2001 r. jest kierownikiem Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Ważnym elementem aktywności Bogumiły Rouby są działania na rzecz uczelni, kształcenia, ale także środowiska konserwatorskiego i szeroko rozumianej ochrony dziedzictwa kultury. Organizuje cykle wykładów otwartych dla studentów i pracowników, zapraszając wiele znaczących dla środowiska konserwatorskiego osób.  
Wielokrotnie brała udział w spotkaniach trzech uczelni kształcących konserwatorów-restauratorów dzieł sztuki poświęconych korektom programów i opracowaniu nowego modelu kształcenia. Wraz ze współpracownikami przygotowywała i organizowała IV Zgromadzenie Generalnego ENCoRE - Europejskiej Sieci Szkół Konserwatorskich, które odbyło się w Toruniu w maju 2003 r.
Jako rzeczoznawca Związku Polskich Artystów Plastyków, którego członkiem jest od 1972 r. oraz rzeczoznawca Ministra Kultury (od 1993 r.) sprawowała nadzory i udzielała konsultacji w wielu obiektach rozrzuconych w różnych rejonach Polski - we współpracy ze służbami konserwatorskimi i księżmi (Toruń, Gdańsk, Olsztyn, Opole, Szczecin, Koszalin, Zielona Góra, Płock, Wschowa, Rzeszów, Warszawa, Wrocław i wiele innych).
W latach 90. XX w. brała udział w unowocześnieniu i udoskonalaniu Ogólnopolskiego Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej (koordynator programu), w pracach nad cennikiem konserwatorskim, w działaniach ogólnopolskiego zespołu opracowującego Kodeks Etyki Zawodowej Artystów Konserwatorów - Restauratorów Dzieł Sztuki (1997-2000). Jako przewodnicząca Komisji ds. Terminologii Ogólnopolskiego Komitetu Porozumiewawczego Stowarzyszeń i Instytucji Działających na rzecz Ochrony Dziedzictwa Kulturowego koordynowała opracowanie definicji podstawowych pojęć dotyczących ochrony.  Przewodniczyła powołanej przez Ministra Kultury Komisji opracowującej Tezy do Krajowego Programu Ochrony i Opieki nad Zabytkami - luty - maj 2004, potem do Krajowego Programu Ochrony Zabytków. Wiele czasu poświęcała na opracowanie uwag do kolejnych wersji projektu Ustawy o zabytkach (od 1999 do 2002 r.) łącznie z pilotowaniem ich podczas prac Komisji Kultury Sejmu RP (2003 r.). Organizowała także przygotowanie środowiskowych uwag do pakietu Rozporządzeń do Ustawy o ochronie i opiece nad zabytkami (2003 r.).
Jest członkiem gremiów redakcyjnych specjalistycznych czasopism naukowych - przewodniczącym Redakcyjnej Rady Naukowej kwartalnika Ochrona Zabytków (od 2004 r.), członkiem Rady Redakcyjnej miesięcznika Spotkania z Zabytkami (od 2004 r.).


Członkostwo w organizacjach:


1992-2001 – Wiceprezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zakładu Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej Toruńskiej Szkoły Konserwacji (od 2001 prezes)
2002
– Rada Naukowa Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki
2003
– Polski Komitet Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS; Komitet Nauk o Sztuce Wydziału Nauk Społecznych Polskiej Akademii Nauk (kadencja 2003-2006)
2003
– Komisja Konsultacyjna przy Kujawsko-Pomorskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków
2004
– Rada ds. Ochrony Zabytków przy Ministrze Kultury (wiceprzewodnicząca od 2000-2003, druga kadencja 2004-2008, obecnie trzecia kadencja); Europejska Sieć Szkół Konserwatorskich ENCoRE i przedstawicielka IZK UMK
2004-2005
– Członek zarządu Stowarzyszenia Dziedzictwo Torunia
2005
– Komisja Konsultacyjna przy Mazursko-Warmińskim Wojewódzkim Konserwatorze Zabytków
2005
– Rada Naukowa Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji ZabytkówNagrody, wyróżnienia, odznaczenia (wybór):


1994 – Nagroda JM Rektora UMK za działalność naukową
1995 – Dwa wyróżnienia JM Rektora UMK za pracę organizacyjną
1995 – Nagroda ZPAP za pracę przedstawioną na konkursie II Annale ZPAP
1995 – Medal, Muzeum w Olsztynie
1998
– Srebrny Krzyż Zasługi
2000
– Medal Zasłużony dla Diecezji Toruńskiej
2001, 2003 - Nagroda i medal Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego na wystawie "Dzieło Roku" Okręgu Toruńskiego ZPAP
2003
– Złota Odznaka za Opiekę nad Zabytkami
2005 – Medal Komisji Edukacji Narodowej
2005 – Order Gloria Artis, nadany przez Ministra Kultury
2005 – Złoty Krzyż Zasługi, nadany przez Prezydenta RP
2005 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za działalność naukowo-dydaktyczną w roku akademickim 2005/2006
2009
– Honorowy tytuł Przyjaciel Zabytków przyznany przez Fundację Odnowy Zabytków Torunia im. J. Remera


Zobacz także:

do góry