Olszewska-Świetlik Justyna

1263389222il10.jpg

Konserwatorka dzieł sztuki, badaczka technik i technologii malarskich, profesor UMK

Dyplom: 1991 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, konserwacja i restauracja malarstwa i rzeźby polichromowanej


Dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik ukończyła studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, otrzymując tytuł magistra sztuki w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej. W 2000 r. uzyskała tytuł naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce, w 2005 r. tytuł naukowy doktora habilitowanego. Od 2009 r. pozostaje na stanowisku profesora UMK. Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Zakładzie Technologii Technik Malarskich Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu. Zajmuje się działalnością dydaktyczną, badawczą i artystyczną, związaną z zagadnieniami technologicznymi, artystycznymi i konserwatorskimi. Prowadziła m.in. badania technologii i techniki śląskiego warsztatu malarskiego tzw. Mistrza lat 1486-1487, gdańskiego malarstwa tablicowego drugiej połowy XV w., tryptyku Sąd Ostateczny Hansa Memlinga, nowożytnych epitafiów gdańskich. Aktualnie zajmuje się gdańskimi warsztatami malarskimi z XVII i XVIII w. Ważnymi kierunkami jej badań są również prace dotyczące praktycznego odtwarzania technologii i techniki malarskiej w oparciu o dawne źródła pisane. Justyna Olszewska-Świetlik jest autorką wielu publikacji naukowych oraz kopii dzieł malarskich w konwencji dawnej. Wyniki jej badań były prezentowane na krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych. Specjalizuje się zwłaszcza w technice malarstwa średniowiecznego, nowożytnego i współczesnego. Brała udział w wystawach  zbiorowych prezentując prace artystyczne i konserwatorskie. W latach 2001-2004 została powołana na Rzeczoznawcę Ministra Kultury i Sztuki w zakresie konserwacji zabytków ruchomych.
Zainteresowania naukowe Justyny Olszewskiej-Świetlik skupione są na: naukach o sztukach pięknych, konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej, dawnych technologiach i technikach malarskich, badaniach dzieł sztuki (techniki malarskie, materiały malarskie, budowa techniczna dzieł sztuki), badaniach konserwatorskich dzieł sztuki, kopiach malarstwa średniowiecznego i nowożytnego, pozłotnictwie, technikach rysunku, nowoczesnych metodach badawczych wykorzystywanych do badań dzieł sztuki, dawnych traktatach malarskich, projektowaniu programów badań i konserwacji dzieł sztuki, dokumentacją badań dzieł sztuki. Aktualne prace badawcze: badania malarstwa; badania rysunku kompozycji w malarstwie; badania dzieł sztuki. Prywatnie jej hobby są: fotografia, film i podróże.


Członkostwo w organizacjach:


SPWSP UMK – członek zarządu
Związek Polskich Artystów Plastyków
Stowarzyszenie Historyków Sztuki
Stowarzyszenie Dziedzictwo Torunia


Nagrody i wyróżnienia:


1994 – Nagroda II Annale ZPAP, Toruń, za prace konserwatorskie przy obrazie św. Jan Kanty, XVIII w. z Kościoła parafialnego pw. św. Ducha w Chełmnie
1995 – Nagroda Annale ZPAP Toruń 1994 i tytuł "Praca Roku 1994" za prace konserwatorskie przy tryptyku Koronacja Najświętszej Marii Panny - 1450 z kościoła seminaryjnego we Włocławku dla zespołu konserwatorskiego: prof. dr art. kons. Józef Flik, dr hab Elżbieta Basiul prof. UMK, dr hab. Justyna Olszewska-Świetlik prof. UMK, dr Jarosław Rogóż
2000 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za osiągnięcia uzyskane w działalności naukowej w roku akademickim 1999/2000
2002 – Nagroda Generalnego Konserwatora Zabytków oraz Stowarzyszenia Konserwatorów zabytków w konkursie na najlepsze prace studialne naukowe i popularyzatorskie dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa w 2001 r. za pracę doktorską Warsztat malarski Mistrza ołtarza ze Strzegomia 1486-1487
2003 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za zespołowe osiągnięcia uzyskane w działalności organizacyjnej w roku akademickim 2002/2003
2006 – Nagroda indywidualna III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia w działalności naukowo-badawczej w 2005 r.
2009 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za działalność naukową


Zobacz także:

do góry