Łukaszewicz Jadwiga W.

Chemik, konserwator dzieł sztuki, profesor UMK

Data urodzenia: 1952 r.

Dyplom: 1976 – Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii UMK w Toruniu, chemiaW latach 1971-1976 studiowała chemię na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii, który ukończyła w 1976 r. z wyróżnieniem. Od 1976 r. zatrudniona w Zakładzie Konserwacji Elementów i Detali Architektonicznych Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. W 1987 r. uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych za pracę pt. Badania wpływu starzenia żywic alkoksysiloksanowych na właściwości kamiennych obiektów zabytkowych, napisaną pod kierunkiem prof. dr hab. W. Domasłowskiego. W 2002 r. uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie nauk o sztuce – konserwacja zabytków, za rozprawę pt. Badania i zastosowanie związków krzemoorganicznych w konserwacji zabytków kamiennych. Od 2005 r. jest profesorem nadzwyczajną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jej zainteresowania badawcze skupiają się na konserwacji i restauracji zabytków kamiennych, architektury ceglanej, a ostatnio również zabytków z bursztynu i szkła. Prof. Jadwiga Łukaszewicz prowadzi badania nad metodami umożliwiającymi określenie stanu zachowania obiektów zabytkowych, stawianie diagnoz oraz opracowanie programu prac konserwatorskich. Ponadto realizuje projekty pozwalające na rozwój nowych metod analitycznych badania i konserwacji zabytków kamiennych.
Jadwiga Łukaszewicz brała udział w pracach Rad Naukowych i doradczych, m.in. 22 II 2008 r. została powołana przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdana Zdrojewskiego na członka Rady Ochrony Zabytków. W 2004 r. brała udział w pracach Permanent Scientific Committee for Stone Conservation. W 2005 r. powołana została przez Ministra Edukacji Narodowej i Sportu na eksperta do opracowania standardów kształcenia na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki (obowiązują od 1 X 2007 r.) Jest członkiem Rady Naukowej Międzyuczelnianego Instytutu Konserwacji Zabytków Warszawa-Kraków. W latach 2000-2004 i 2005-2008 była Rzeczoznawcą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ostatniej kadencji w dziedzinie rzeźby, detalu architektonicznego i powierzchni architektonicznych, w specjalności badania i konserwacji rzeźby kamiennej, detali i powierzchni architektonicznych. Od 1 X 2006 r. jest członkiem zespołu do Badań Średniowiecznego i Nowożytnego Torunia.
Brała udział w kilkudziesięciu konferencjach naukowych w Polsce i na świecie, jest autorką licznych publikacji z dziedziny konserwacji zabytków, była wielokrotnie nagradzana za swoją działalność konserwatorską i pedagogiczną. Brała udział w zespołach i kierowała pracami konserwatorskimi przy ok. czterdziestu obiektach zabytkowych.


Nagrody, wyróżnienia, odznaczenia:


1984 – Nagroda zespołowa III st. JM Rektora UMK za działalność naukową
1987 – Nagroda indywidualna III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowe
1988 – Nagroda zespołowa I st. JM Rektora UMK za działalność organizacyjną
1989 – Nagroda indywidualna III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowe i dydaktyczno-wychowawcze
1994 – Nagroda zespołowa II st. JM Rektora UMK za działalność naukową
1999 – Nagroda zespołowa II st. JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowe
2003-2004 – Wyróżnienie JM Rektora UMK za działalność dydaktyczno-wychowawczą
2006 – Nagroda zespołowa II st. JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowe
2008 – Medal za zasługi dla Diecezji Toruńskiej
2008 – Nagroda indywidualna III st. JM Rektora UMK za osiągnięcia naukowe i organizacyjne


Zobacz także:

do góry