Twórcy Kultury Torunia to prezentowany w formie internetowej witryny multimedialnej informator, obejmujący swym zasięgiem lata 1980-2010. Informator przygotowywany od 2009 roku, powstaje jako wynik pracy zbiorowej zespołu pracowników i członków stowarzyszenia Międzynarodowe Centrum Zarządzania Informacją ICIMSS, dzięki dofinansowaniu prac przez Urząd Miasta Torunia.

W Informatorze dostępnych jest już ponad 650 haseł. W roku 2009 zamieściliśmy ponad 200 biogramów artystów toruńskich: plastyków, muzyków, literatów, aktorów, fotografików, a także konserwatorów, muzealników i architektów. Warunkiem zamieszczenia biogramu w początkowej edycji Informatora było prowadzenie działalności artystycznej w Toruniu (lub na rzecz Torunia) w ciągu co najmniej pięciu lat, z przyjętego na wstępie zasięgu chronologicznego lat 1998-2008. W roku 2010 poszerzyliśmy zasięg chronologiczny Informatora, uznając cezurę 1980-2010 za bardziej adekwatną dla zaprezentowania aktywności kulturalnej Torunia.  Poszerzyliśmy też grono osób objętych naszym zainteresowaniem o animatorów i organizatorów działalności kulturalnej.

W celu zebrania materiałów bio-bibliograficznych do informatora, przygotowana została ankieta, rozesłana do wszystkich instytucji kultury, których pracownicy powinni być uwzględnieni w tym wykazie. Ankieta była przez cały czas realizacji projektu dostępna także na stronie ICIMSS, (KLIKNIJ TUTAJ) i będzie dostępna nadal dla zainteresowanych. Ponadto, członkowie Zespołu kontaktowali się zarówno z szefami instytucji kultury, jak i wielokrotnie z artystami, prosząc o wypełnienie formularzy i dostarczenie materiałów ilustracyjnych do informatora Twórcy Kultury Torunia. Zgodnie z planem od roku 2010 zaczęliśmy opracowywać także biogramy twórców-amatorów oraz twórców kultury, których działalność trwała w Toruniu krócej niż założone pierwotnie 5 lat.

Większość twórców, organizatorów i animatorów kultury pozytywnie odpowiedziała na ten apel i dzięki współpracy z nimi powstały hasła spełniające przyjęte kryteria. Niestety, niektóre z osób okazały się zbyt zajęte, aby dotrzymać złożonych w trakcie kontaktów osobistych i telefonicznych obietnic, stąd można tu znaleźć także biogramy skompilowane na podstawie dostępnych źródeł publikowanych. Nie do wszystkich jednak materiałów mogliśmy dotrzeć w tak krótkim czasie, w związku z czym prezentowany Informator Twórcy Kultury Torunia wciąż nie stanowi dzieła skończonego, lecz wymaga jeszcze uzupełnienia. Uzupełnianie będzie trwało przez kilka kolejnych lat także z innego powodu. Od samego początku zaplanowaliśmy zamieszczenie w naszym Informatorze nie tylko biogramów samych twórców, animatorów i organizatorów kultury, lecz opis działalności instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych (stowarzyszeń, fundacji, towarzystw), zespołów i ich pracowników łącznie z kierownictwem kształtującym zakres działań. Poza tym w roku 2010 zaczęliśmy przygotowywać hasła dotyczące wydarzeń kulturalnych, które często znane są tylko z nazwy, natomiast nie zawsze wiadomo gdzie można znaleźć informacje o nich.

W strukturze witryny widnieją następujące działy: twórcy (i organizatorzy kultury), zespoły, instytucje, organizacje, wydarzenia. Poza tym, na witrynie podane są informacje o ICIMSS i dane kontaktowe w działach: o nas, kontakt.

Wszystkie hasła dostępne są w ramach swoich kategorii w układzie alfabetycznym, a ponadto możliwe jest szybkie dotarcie do poszukiwanego hasła według alfabetu zamieszczonego na wstępie. Po wyborze odpowiedniej litery alfabetu przechodzi się do listy dostępnych haseł zaczynających się od tej litery. Interesujące nas hasło wybieramy za pomocą prostego kliknięcia. W przypadku zainteresowania kategoriami twórców, zespołów, instytucji i wydarzeń skorzystać można z menu z prawej strony i dokonać na tej podstawie wyboru rzeczowego.

W obrębie twórców są to takie grupy zawodowe  jak: animatorzy kultury, architekci, artyści teatralni i filmowi, bibliotekarze, dziennikarze, fotograficy, historycy sztuki, konserwatorzy, kulturoznawcy, literaci, muzealnicy, muzycy i plastycy. W kategorii zespołów mamy wyszczególnione: zespoły folklorystyczne, konserwatorskie, muzyczne, taneczne, teatralne i filmowe. Instytucje podzielone zostały na: biblioteki i archiwa, domy kultury i ośrodki kultury, galerie, kluby, muzea oraz teatry i kina. Wśród organizacji wyodrębnione zostały: fundacje, stowarzyszenia, towarzystwa  oraz związki twórcze. Natomiast wydarzenia wstępnie zostały podzielone na: literackie, muzyczne, plastyczne, teatralne i filmowe oraz inne, które w miarę rozwoju Informatora będą mogły podlegać dalszemu podziałowi.

Wszystkie hasła, dla lepszej czytelności i uniknięcia zbyt długiego skrolowania (przewijania) listy, podzielone są na części. Biogram zaczyna się od prostych informacji biograficznych: imię i nazwisko, rok i miejsce urodzenia, zdjęcia (o ile zostało dostarczone). Jeżeli twórcy kultury, instytucje i organizacje posiadają własne strony, które są na bieżąco uaktualniane, tuż pod danymi biograficznymi podany jest adres ich strony.

W kolejnej części publikacji Twórcy Kultury Torunia podane są informacje o debiucie i biogram, któremu towarzyszą informacje o otrzymanych nagrodach. Po prawej stronie hasła znaleźć można dodatkowe menu, z którego mamy dostęp do kolejnych informacji po kliknięciu na odpowiednią kategorię. Wśród kategorii są: recenzje twórczości, wykaz prac, wśród których znajdują się w zależności od specyfiki uprawianego zawodu: wykaz publikacji, wystaw lub spektakli. Dodatkowo dostępna jest także Ankieta - kwestionariusz, która nie jest elementem obowiązkowym biogramu, stąd nie zawsze jest wypełniania. W galerii umieszczone są fragmenty twórczości artystycznej, ewentualnie zdjęcia stron tytułowych/okładek istotnych z punktu widzenia kultury publikacj - nie wskazujemy tu jednak prac naukowych, nawet jeżeli są one wykazane w dorobku danej osoby. W zależności od rodzaju uprawianej sztuki, mogą to być fragmenty dzieł literackich, zdjęcia obrazów, zdjęcia ze spektakli teatralnych, fragmenty nagrań.

Jeżeli twórcy nie podali wszystkich informacji, lub gdy w przypadku biogramów przygotowanych przez Zespół samodzielnie, nie udało się dotrzeć do jakichś faktów, miejsce to pozostało niewypełnione. Podobnie potraktowana została Ankieta, w której artyści mieli odnieść się w sposób mniej lub bardziej żartobliwy do zadanych pytań. Wiele osób wolało podać wyłącznie fakty biograficzne dotyczące ich działalności, bez wypełniania ankiety.

Hasła instytucji, organizacji, zespołów i wydarzeń nie do końca zostały znormalizowane. W roku 2010 rozpoczęliśmy ich wprowadzanie, natomiast ich zakres i układ będzie przedmiotem dalszej dyskusji. Tymczasem, zaznaczyliśmy w sposób widoczny działalność osób, instytucji i organizacji i liczymy na stworzenie w krótkim czasie Informatora dającego pełny obraz kultury toruńskiej w ostatnim trzydziestoleciu.

Informator Twórcy Kultury Torunia będzie kontynuowany i uaktualniany. Wszyscy Twórcy w każdej chwili mogą dokonać odpowiednich uaktualnień, kontaktując się z wybraną osobą z Zespołu autorskiego Informatora, przesyłając informacje na adres: informator@icimss.edu.pl, bądź też telefonicznie pod numerem 56-65-39-740. Liczymy także na kontakt z nami za pośrednictwem tej witryny - menu Kontakt - i zgłaszanie uwag na temat ewentualnych błędów i niedociągnięć, za które z góry przepraszamy Twórców i Odbiorców. Za wszystkie uzyskane już  uwagi, sugestie i współpracę serdecznie dziękujemy.

W skład Zespołu autorskiego informatora Twórcy Kultury Torunia weszli: Małgorzata Masłowska (pomysłodawca i główny koordynator kontaktów z artystami), Małgorzata Baka-Theis, Paulina Bolinowska, Anna Cyrklaff, Anna Marcinkiewicz, Alicja Saar-Kozłowska, Maria Śliwińska, Marek Wieczorek. Ponadto, przy tworzeniu tej publikacji współpracują: Piotr Kożurno, Sebastian Michałek, Łukasz Wudarski, Piotr Ziarek, Grażyna Zielińska. Za redakcję biogramów odpowiada Maria Śliwińska. Projekt graficzny powstał jako rezultat wyboru najlepszej z przedstawionych ofert, którą okazała się oferta firmy Luk4.

Pozyskane przez Zespół biogramy zostały opracowane według ustalonych kryteriów i są sygnowane zarówno inicjałami osoby opracowującej, jak też osoby dokonującej ostatecznej redakcji.

Większość dostępnych materiałów ilustracyjnych otrzymaliśmy od samych artystów. Część zdjęć udostępnił pan Wojciech Szabelski, za co dziękujemy.

Zapraszamy wszystkich Twórców i Organizatorów kultury, uwzględnionych w tym wydaniu (lub jeszcze w nim nieobecnych) do kontaktu z nami. Po uzupełnieniu informatora Twórcy Kultury Torunia o wskazane wyżej hasła, planujemy wydanie jego skróconej wersji w formie publikacji książkowej i elektronicznej (DVD), obejmującej na początek 30-lecie dorobku kulturalnego Torunia, czyli lata 1980-2010. Oczywiście witryna dostępna będzie także w stale rozbudowywanej wersji.

Wszystkim Twórcom, którzy tak pozytywnie odpowiedzieli na nasz apel, w imieniu całego Zespołu składam serdeczne podziękowania, podobnie jak Urzędowi Miasta Torunia, za zaakceptowanie i dofinansowanie naszej inicjatywy.

Maria Śliwińska