Arszyńska Joanna

1263209083foto.jpg

Konserwatorka dzieł sztuki

Data urodzenia: 1964 r.

Dyplom: 1988 – Wydział Sztuk Pięknych, UMK w Toruniu, konserwacja i restauracja dzieł sztuki


Studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na kierunku konserwacja i restauracja dzieł sztuki, w zakresie konserwacji i restauracji malarstwa i rzeźby polichromowanej odbyła w latach 1983-1988. Pracę dyplomową napisała pod kierunkiem prof. dr Bogumiły Rouby (Konserwacja i restauracja XVIII-wiecznego obrazu olejnego na płótnie "Wizja Św. Bernarda" z klasztoru SS. Benedyktynek w Żarnowcu), pracę magisterską Metody oczyszczania obrazów olejnych na podstawie podręcznika z 1845 r. – próba krytycznej oceny w aspekcie technologiczno-konserwatorskim, pod kierunkiem prof. dr. Józefa Flika.
Od roku 1988 jest zatrudniona w Instytucie Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK, w Zakładzie Konserwacji Malarstwa i Rzeźby Polichromowanej. Początkowo pracowała jako asystent stażysta, później jako asystent (1989) a następnie jako wykładowca (1998).
W 1991 r. odbyła dwumiesięczny staż w Canadian Conservation Institute (zagadnienia oczyszczania powierzchni warstwy malarskiej, usuwania werniksów i przemalowań), a w 1992 r. trzytygodniowy kurs nowoczesnych metod dublowania "Modern Lining Methods and Related Processes" w Kopenhadze, zorganizowany przez Getty Conservation Institute i Royal Danish Academy of Fine Arts. W roku akademickim 2000/2001 odbyła dwusemestralne studia podyplomowe w zakresie zabytkoznawstwa i konserwatorstwa sztuki kościelnej.
Od początku lat 90. XX w. brała udział w pracach nad usprawnieniem systemu dokumentacji zabytków i przebiegu prac konserwatorskich, w tym czasie podjęła próbę stworzenia pierwszej komputerowej bazy danych o obiektach i przebiegu ich konserwacji. Współorganizowała ogólnopolską konferencję "Dokumentacja w praktyce konserwatorskiej" w 1994 r. (m.in. zebrała informacje o funkcjonowaniu Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej). Brała udział w pracach Komisji ds. modernizacji Schematu Dokumentacji Konserwatorskiej, która zaowocowała opracowaniem i opublikowaniem nowego schematu. Uczestniczyła też w dalszych pracach nad stworzeniem wersji elektronicznej schematu, którego pierwsza wersja KD1.1.0 została przekazana do użytkowania środowisku konserwatorskiemu w 2006 r.
W latach 1993-2000 zajmowała się problematyką strukturalnej konserwacji obrazów na płótnie – w ramach grantu UMK Porównanie możliwości dublowania i konsolidacji obrazów na stole próżniowym i niskociśnieniowym (wspólnie z D. Markowskim), następnie w ramach zespołowego grantu KBN Problemy dublowania obrazów na płótnie (kierownik prof. M. Roznerska).
We współpracy z dr Zuzanną Rozłucką prowadziła badania nad zastosowaniem mikroskopii fluorescencyjnej w badaniach dzieł sztuki i w przebiegu ich konserwacji (grant KBN 1997-2000).
Od 2001 r. prowadzi badania nad problematyką konserwatorską zabytkowego wyposażenia kościołów protestanckich użytkowanych obecnie przez katolików, zaplanowane jako praca doktorska (temat: Przekształcenia zabytkowego wyposażenia protestanckich kościołów mazurskich jako problem konserwatorski; promotor prof. B.J. Rouba).


Członkostwo w organizacjach:


1996-1999 – Członek zarządu Okręgu Toruńskiego Związku Polskich Artystów Plastyków
Od 1999 – Komitet Redakcyjny Biuletynu Informacyjnego Konserwatorów Dzieł Sztuki
2003-2005
– Członek zarządu ENCoRE: European Network for Conservation-Restoration Education
2005-2007 – Sekretarz zarządu Stowarzyszenia "Dziedzictwo Torunia"


Zobacz także:

do góry